6 Kasım 2018 Salı

TFF Futbol Disiplin Talimatı

1
FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI
I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MADDE 1 – AMAÇ
Bu talimatın amacı, amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını belirlemektir.

MADDE 2 – TANIMLAR ve KISALTMALAR
Bu talimattaki;
(a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu'nu,
(b) Kulüp: Amatör veya profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan ve TFF tarafından tescil edilmiş dernek veya şirketleri,
(c) Yönetici: Kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu üyeleri ve onursal başkanı ile kulüp müdürü, genel müdür, genel sekreter gibi üst düzey kulüp yetkililerini,
(ç) Müsabaka görevlileri: TFF tarafından görevlendirilen hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserleri ve diğer kişileri,
(d) Görevli: Futbolcular haricinde, bir kulüpte yaptığı işin niteliği ve süresine bakılmaksızın futbolla ilgili faaliyet gösteren veya kulüp tarafından görevlendirilen kişileri (özellikle; teknik adamları, diğer teknik ve idari görevlileri, sağlık ekibini, kulüp çalışanlarını, kulüp özel güvenlik görevlilerini),
(e) Diğer kişiler: Futbolcular, kulüp yöneticileri ve görevliler dışında kalan ve bu talimat kapsamındaki futbolla ilgili tüm gerçek kişileri,
(f) Resmi müsabaka: TFF tarafından düzenlenen tüm lig ve kupa müsabakalarını,
(g) Özel müsabaka: Resmi müsabakaların dışında kalan müsabakaları,
(ğ) Müsabaka öncesi: Takımların veya seyircilerin stadyum sınırları içine girmelerinden itibaren müsabakanın başlama anına kadar geçen süreyi,
(h) Müsabaka sonrası: Müsabakanın bitiş anından takımların ve seyircilerin stadyum sınırları dışına tamamen çıktıkları ana kadar geçen süreyi,
(ı) Disiplin kurulu: İşbu talimat çerçevesinde disiplin cezasını verme hususunda yetkili kılınmış olan İl Disiplin Kurulları, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nu (PFDK),
ifade eder.
2
MADDE 3 – KAPSAM
(1) Bu talimat, TFF tarafından düzenlenen veya TFF’nin yetki alanına giren tüm müsabakalar ve futbolla ilgili tüm hususlarda uygulanır.
(2) Aşağıda sayılan kişiler bu talimat hükümlerine tabidirler:
(a) Kulüpler, başkanları, onursal başkanları, yöneticileri ve çalışanları,
(b) Müsabaka görevlileri,
(c) Amatör ve profesyonel futbolcular,
(ç) Teknik adamlar,
(d) Müsabaka organizatörleri ve futbol menajerleri,
(e) Taraftarlar,
(f) Bir müsabaka veya etkinlik kapsamında görevlendirilmiş kişiler,
(g) Futbolda görevli diğer kişiler.
II. GENEL HÜKÜMLER - DİSİPLİN CEZALARI - DİSİPLİN İHLALLERİ
A. GENEL HÜKÜMLER

MADDE 4 – TEMEL İLKELER
(1) Kulüpler ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve TFF kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.
(2) Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.
(3) Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz.
(4) Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle belirlenir.

MADDE 5 – MANEVİ UNSUR
Bu talimat kapsamında sayılan ihlaller, aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece, esas olarak kasten veya taksirle gerçekleştirilmiş olmaları halinde cezalandırılır.

MADDE 6 – SORUMLULUK
(1) Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı stadın ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaydan sorumlu olup müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlüdür.
3
(3) Kulüpler, futbolcularının, görevlilerinin, başkanlarının, onursal başkanlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, üyelerinin, özel güvenlik görevlilerinin ve taraftarlarının ihlallerinden dolayı objektif olarak sorumludur.
MADDE 7 – FAİLİN BELİRLENEMEMESİ
Disiplin ihlallerinin faillerinin şahsen belirlenememesi halinde disiplin cezası faillerin mensubu olduğu kulübe verilir.
MADDE 8 – TEŞEBBÜS
Teşebbüse ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu bu gibi hallerde cezayı yarısına kadar indirebilir.
MADDE 9 – İŞTİRAK
(1) Disiplin ihlali oluşturan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur. İhlalin gerçekleştirilmesinde bir başkasını kullanan, azmettiren veya bir başkasına yardım eden kişiler de ihlale iştirak etmiş sayılır.
(2) İhlalin teşebbüs aşamasında kalması iştirak nedeniyle sorumluluğun doğmasına engel değildir.
(3) Disiplin Kurulu, ihlale iştirak edenlerin fiile katılım derecesini ve iştirakin türünü de değerlendirmek suretiyle uygulanacak cezayı takdir eder.
MADDE 10 – İÇTİMA
(1) Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır.
(2) Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.
MADDE 11 – TEKERRÜR
(1) Tekerrüre ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, disiplin ihlalinde bulunan bir kişinin, aynı sezon içerisinde bu ihlali tekrar etmesi halinde, cezasının kesinleşmiş olması kaydı ile sonraki cezası artırılır. Disiplin Kurulu bu gibi hallerde cezayı yarısına kadar artırmaya yetkilidir.
(2) İhtar ve kınama cezaları ile ikiye kadar (iki dahil) müsabakadan men cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı tekerrüre esas olmaz.
MADDE 12 – HAKSIZ TAHRİK
(1) Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır.
(2) Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir.
4
MADDE 13 – TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ
(1) Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.
(2) Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.
MADDE 14 – SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI
(1) Soruşturma zamanaşımı, tamamlanmış ihlallerde ihlalin gerçekleştirildiği, teşebbüs halinde kalan ihlallerde son hareketin yapıldığı, zincirleme ihlallerde ise son ihlalin gerçekleştirildiği günden itibaren işler.
(2) Disiplin soruşturması, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında sahada veya sahayı çevreleyen alanda gerçekleştirilen ihlallerde 1 yıllık, diğer ihlallerde ise 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Doping ihlallerinde soruşturma zamanaşımı, Dopingle Mücadele Talimatı hükümlerine tabidir.
(3) Müsabaka sonucunu etkileme şeklindeki disiplin ihlallerinin soruşturması zamanaşımına tabi değildir.
MADDE 15 – CEZA ZAMANAŞIMI
(1) Disiplin cezaları, kararın kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde infaz edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.
(2) İnfazın herhangi bir nedenle durması halinde ceza zamanaşımı işlemez. Durma sebebi ortadan kalktıktan sonra kaldığı yerden itibaren işlemeye devam eder.
MADDE 16 – ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
(1) Soruşturma ve yargılama ile ilgili işlemler soruşturma zamanaşımını; ceza kararının infazına dair işlemler ise ceza zamanaşımını keser.
(2) Zamanaşımı süreleri, kesilme tarihinden itibaren yeniden başlar.
(3) Zamanaşımı kendiliğinden dikkate alınır.
B. DİSİPLİN CEZALARI
MADDE 17 – İHTAR
İhtar, ihlal edilen disiplin kuralının esasının yazılı olarak hatırlatılmasıdır.
MADDE 18 – KINAMA
Kınama, sorumluların, eylemlerinin, tasvip edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
5
MADDE 19 – PARA CEZASI
(1) Kişi veya kulüplerin, profesyonel futbol, bölgesel amatör lig ve gelişim ligleri müsabakaları ile sınırlı olmak kaydıyla, belirli bir meblağı TFF’ye ödemeye mahkûm edilmesidir.
(2) Kulüpler, futbolcularına, yöneticilerine ya da görevlilerine uygulanan para cezasından müteselsilen sorumludur. Failin, kulüple ilişkisinin sona ermesi, kulübün müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
MADDE 20 - ÖDÜLLERİN İADESİ
Kulüp veya kişilerin kazandıkları menfaatleri özellikle para veya manevi değeri olan varlıkları (kupa, madalya vs.) iade etmeleridir.
MADDE 21 - İHRAÇ
Bir kulübün hali hazırdaki veya gelecekteki bir organizasyona katılmaktan men edilmesidir.
MADDE 22 – MÜSABAKADAN MEN
Futbolcunun veya diğer gerçek kişilerin resmi müsabakalara katılmaktan men edilmesidir.
MADDE 23 – SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
Bir kişinin soyunma odası koridorlarına, soyunma odasına, yedek kulübesine ve saha içine girmesinin yasaklanmasıdır.
MADDE 24 – STADYUMA GİRİŞ YASAĞI
Stadyuma giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler, cezaları infaz edilinceye kadar müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında hiçbir stadyuma ve bağlı bölümlerine giremezler.
MADDE 25 – HAK MAHRUMİYETİ
(1) Kişinin, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.
(2) Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası on beş günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.
MADDE 26 – LİSANSIN ASKIYA ALINMASI
Bir kişinin, futbolla ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansının kendisine sağladığı hakları kullanmaktan geçici olarak men edilmesidir.
6
MADDE 27 – LİSANSIN İPTALİ
Bir kişinin futbolla ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansının iptal edilmesidir.
MADDE 28 – TRANSFER YASAĞI
Bir kulübün belirli bir transfer dönemi içerisinde futbolcu transfer etmesine izin verilmemesidir.
MADDE 29 – SAHA KAPATMA
Kulübün resmi müsabakasını mutat sahasından başka bir sahada oynamaya mahkum edilmesidir.
MADDE 30 – MÜSABAKAYA GİRİŞİN ENGELLENMESİ
Belirli bir blok veya bloklardaki seyircilerin müsabakaya girişinin engellenmesidir. Müsabakaya girişin engellenmesi cezasının uygulanmasında, her stadyumun fiziki yapısı doğrultusunda merkezi bilet satış sisteminde birbirinden ayrıştırılmış bloklar esas alınacaktır.
MADDE 31 – SEYİRCİSİZ OYNAMA
Kulübün resmi müsabakasını mutat sahasında seyircisiz oynamaya mahkum edilmesidir.
MADDE 32 – HÜKMEN MAĞLUBİYET
(1) Bir takımın müsabakayı 3–0 kaybetmiş sayılmasıdır.
(2) Hükmen galip sayılan takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir. Hükmen mağlup sayılan takımın attığı hiçbir gol geçerli kabul edilmez.
MADDE 33 – PUAN İNDİRME
Kulübün mevcut ya da ileride kazanacağı puanlarının bir kısmının indirilmesidir.
MADDE 34 – BİR ALT LİGE DÜŞÜRME
Kulübün bir alt lige düşürülmesidir.
MADDE 35 – İKAME ve İLAVE CEZALAR
(1) Disiplin ihlalinin özelliklerine göre, öngörülen cezaya ilaveten ödüllerin iadesi veya para cezası verilebilir.
(2) AFDK ve İl Disiplin Kurulları, gelişim ligleri ve bölgesel amatör lig müsabakaları hariç olmak üzere para cezası yerine somut olayın şartlarını ve hakkaniyeti dikkate alarak başka bir ceza ikame etmekle yükümlüdür. Amatör müsabakalarda sahanın fiziki şartları göz önünde bulundurularak soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı yerine hak mahrumiyeti cezası verilebilir.
7
(3) Bu talimatta kulüpler ve yöneticileri için öngörülen para cezaları Bölgesel Amatör Lig kulüpleri ve yöneticileri hakkında da uygulanır. Bu halde Bölgesel Amatör Lig’de uygulanacak para cezaları 1.000.- TL’den az 6.000.- TL’den çok olamaz. Gelişim Liglerinde uygulanacak para cezaları Gelişim Ligleri Statüsünde yer alır.
(4) Bu talimatta yer alan sportmenliğe aykırı hareket, sportmenliğe aykırı açıklamalar, kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit, tükürme, ayrımcılık, bilinçli kart görme, şiddetli hareket, saldırı ve kavga ihlalleri nedeniyle, ilgili maddelerde belirtilen cezalara ek olarak, futbolculara ve lig statülerinde belirtilen sahaya girebilecek kişilere, Süper Lig için 13.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 6.500.-TL’den 33.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 3.000.-TL’den 13.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 1.500.-TL’den 7.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
C. DİSİPLİN İHLALLERİ
MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren,
(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,
(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL’den 130.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 13.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 8.000.-TL’den 25.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 5.000.-TL’den 10.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası,
(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 40.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 20.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 13.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 6.500.-TL’den 33.000.-TL’ye kadar para cezası, verilir.
(2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen ihlal nedeniyle sadece 35. maddenin 4. fıkrasında belirtilen para cezasına hükmedebilir.
(3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde,
(a) Futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası,
(b) Yöneticilere en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 200.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL’den 300.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 50.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası, verilir.
8
(4) Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı şekilde kendisi ile irtibat kurulan başta hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserleri olmak üzere müsabaka görevlileri veya görevliler bu durumu derhal TFF’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
(5) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde;
(a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-TL’den 70.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 30.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL’den 15.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.
MADDE 37 – BİLİNÇLİ KART GÖRME
Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.
MADDE 38 – SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR
(1) Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; açıklamaları ile TFF’nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden, taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette beyanlarda bulunan, spor müsabakalarının taraflarını, spor kulübü veya TFF yöneticilerini rencide edebilecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan;
(a) Futbolculara 2 ila 6 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüplerin yöneticilerine 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 30.000.-TL’den 140.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 10.000.-TL’den 25.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 5.000.-TL’den 10.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 45 gün arasında hak mahrumiyeti cezası,
verilir.
(2) Bununla birlikte yukarıdaki fıkranın (c) bendinde yer alan kişilere bu cezalara ilave olarak Süper Lig kategorisinde yer alan kişiler için 14.000.-TL’den 70.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kategorisinde yer alan kişiler için 7.000.-TL’den 28.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kategorisinde yer alan kişiler için 3.500.-TL’den 7.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kategorisinde yer alan kişiler için 1.500.-TL’den 3.500.-TL’ye kadar para cezası verilir.
9
(3) Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla müsabaka görevlileri hakkında, bu kişileri etki altına almaya yönelik, dürüstlüklerini veya tarafsızlıklarını sorgulayan, itibarsızlaştırmaya çalışan veya bu kişileri rencide edebilecek nitelikte herhangi bir yorum ve açıklama yapılması yasaktır. Bu yasağın ihlali halinde Disiplin Kurulu aşağıda belirtilen cezaları birlikte veya ayrı ayrı vermeye yetkilidir:
(a) Futbolculara ihtar, para cezası, en fazla 6 müsabakadan men,
(b) Yöneticilere ihtar, para cezası, en fazla 120 gün hak mahrumiyeti,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere ihtar, para cezası, en fazla 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en fazla 45 gün hak mahrumiyeti cezası,
verilir.
(4) 1. ve 3. fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 100.000.-TL’den 300.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 55.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 30.000.-TL’den 55.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 15.000.-TL’den 30.000.-TL’ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da eylemin niteliğine göre 1. veya 3. fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.
(5) Bu ihlallerin TFF mensupları tarafından gerçekleştirilmesi halinde ilgili kişiler hakkında diğer talimatlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla en az 6 aydan sürekli hak mahrumiyetine kadar ceza verilir.
(6) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.
MADDE 39 – HAKEM SOYUNMA ODASININ VE KORİDORLARININ GÜVENLİĞİ
(1) Akredite olmayan kulüp yöneticileri hakem soyunma odası koridorlarına girmeleri halinde 30 günden az ve 60 günden çok olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) Futbolcu ve Teknik Adamlar hariç olmak üzere bu talimatta belirtilen kişilerin; hakem soyunma odası veya koridorlarında sportmenliğe aykırı harekette, saldırıda, hakarette ve tehditte bulunmaları ile tükürmeleri halinde en az 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(3) 2. fıkra hükmünü ihlal eden kişilere ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL’den 300.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 50.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 30.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 50.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ihlallerde sezon sınırlaması olmaksızın tekerrür hükümleri uygulanır.
10
(5) Eylemlerin aynı zamanda akreditasyon talimatına aykırılık teşkil etmesi halinde bu nedenle de ceza verilir.
MADDE 40 – TAKIM HALİNDE SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
(1) Aşağıda belirtilen hususlar, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerdir:
a) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın en az altı futbolcusunun hakem tarafından sarı veya kırmızı kartla cezalandırılması,
b) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın en az üç futbolcusunun hakem
tarafından müsabakadan ihraç edilmesi,
c) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, birden fazla futbolcunun veya görevlinin birlikte hareket ederek bir müsabaka görevlisine hakaret etmesi, kararlarına karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ederek karşı çıkması, baskı kurmaya çalışması, tehdit etmesi, söz konusu kişiye karşı güç kullanması.
(2) Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde Süper Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 1.500.- TL, kırmızı kart için 3.000.-TL; 1. Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 750.-TL, kırmızı kart için 1.500.-TL; 2. Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 350.-TL, kırmızı kart için 750.- TL; 3. Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 200.- TL, kırmızı kart için 400.-TL para cezası verilir.
(3) Yukarıdaki fıkranın (c) bendinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde ise, kulüplere kendi lig kategorilerinde altı sarı kart görülmesi halinde verilen miktarlarda para cezası verilir.
MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME
(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan;
(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 70.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 13.000.-TL’den 25.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL’den 15.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir.
(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası
11
verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
(3) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.
MADDE 42 – AYRIMCILIK VE İDEOLOJİK PROPAGANDA
(1) Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen,
(a) Futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine ise 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 26.000.-TL’den 105.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 13.000.-TL’den 52.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 10.000.-TL’den 20.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 6.500.-TL’den 13.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 4 ila 8 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir.
(2) Mensupları ve taraftarları 1. fıkrada tanımlanan fiili gerçekleştiren kulüplere ise ayrıca Süper Lig için 65.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 40.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 20.000.-TL’den 40.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 10.000.-TL’den 20.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
(3) Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir.
(4) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında her türlü ideolojik propaganda yapmak yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde bu maddede belirtilen cezalar uygulanır.
MADDE 43 – KURAL DIŞI HAREKETLER
Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.
MADDE 44 – SALDIRI
(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;
(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-TL’den 70.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 30.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL’den 15.000.-TL’ye kadar para cezası,
12
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası
verilir.
(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;
(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 65.000.-TL’den 275.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL’den 50.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 35.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası,verilir.
MADDE 45 – KAVGA
Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen
(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 26.000.-TL’den 130.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 13.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL’den 26.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 5.000.-TL’den 13.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.
MADDE 46 – TALİMATLARA AYKIRI HAREKET
(1) Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.
(2) TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır.
MADDE 47 – BELGELERİN HAKSIZ KULLANIMI
(1) Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden
(a) Futbolculara 8 ila 24 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 2 ila 6 ay süreli hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 26.000.-TL’den 110.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 13.000.-
13
TL’den 52.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 10.000.-TL’den 20.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 6.500.-TL’den 13.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 8 ila 24 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası veya 2 ila 6 ay süreli hak mahrumiyeti cezası, verilir.
(2) Bu madde kapsamındaki fiilleri işleyen kişilerin bağlı bulundukları kulüplere de ayrıca Süper Lig için 65.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 40.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 20.000.-TL’den 40.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 10.000.-TL’den 20.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
(3) Futbol Müsabaka Talimatı’nın kulüplere yönelik yaptırımları saklıdır. Ayrıca amatör liglerdeki kulüplerin en az 3 en fazla 6 puanı indirilir.
MADDE 48 – SAHTECİLİK ve YANILTMA
(1) Lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile TFF’yi veya ilgilileri yanıltmaya çalışan
(a) Futbolculara 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakalardan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 65.000.-TL’den 130.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 33.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 16.500.-TL’den 33.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 10.000.-TL’den 20.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakalarda soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası
(d) Ayrıca ödüllerin iadesi veya lisansın iptali cezası verme hakkı saklıdır. İhlalin ağırlığına göre sürekli hak mahrumiyeti cezası da verilebilir.
(2) Bu madde kapsamındaki eylemler nedeniyle sorumlu kulübe;
(a) Süper Lig için 100.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 65.000.-TL’den 130.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 40.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 26.000.-TL’den 53.000.-TL’ye kadar para cezası verilir. Kulüp, söz konusu ihlalin gerçekleştiği organizasyonda ödül kazanmışsa para cezasına ek olarak ödüllerin iadesi cezasına da karar verilebilir.
(b) İhlalin ağırlığına göre kulübün, bu eylemi gerçekleştirdiği kategorideki takımı, içinde bulunulan sezonda lig dışı bırakılır, bir alt lige indirilir ve takım bunu takip eden sezon bir alt ligde mücadele eder. Bir alt ligin olmaması halinde 1 yıl müsabakalara alınmazlar. Eylemin teşebbüs halinde kalması halinde, kulübün eylemi gerçekleştirdiği kategorideki takımından en az 3 en fazla 12 puan indirilir.
(3) Sahtecilik veya yanıltma eyleminin yukarıda sayılanlar dışındaki belgelerde gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar yarı oranında azaltılır.
14
MADDE 49 – USULSÜZ SEYİRCİ ALMA ve MERDİVEN BOŞLUKLARININ BOŞ BIRAKILMAMASI
(1) Stadyuma giren seyirci sayısı hakkında gerçeğe aykırı belge düzenleyen, beyanda bulunan, stadyuma seyirciyi biletsiz olarak veya bilet yerine herhangi bir belge ile sokan, stadyuma veya tribüne kapasitesi üzerinde seyirci alan veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için 100.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 26.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 13.000.-TL’den 26.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 6.500.-TL’den 13.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
(2) Rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30’undan fazla fiyat uygulayan, seyircisiz oynanan müsabakalarda misafir takım taraftarlarına son beş resmi müsabakada belirlenen misafir tribün bilet fiyatlarının ortalamasından daha fazla bilet fiyatı belirleyen veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için 1.000.000.-TL’den 1.250.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 500.000.-TL’den 625.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 20.000.-TL’den 30.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 10.000.-TL’den 15.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
(3) Tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması halinde kulüplere birinci ihlalde; Süper Lig için 15.000.-TL, 1. Lig için 10.000.-TL, 2. Lig için 8.000.-TL ve 3. Lig için 5.000.-TL para cezası verilir. İhlalin aynı sezon içinde tekerrürü halinde, kulüplere bu ihlal için verilen bir önceki para cezasına; Süper Lig için 10.000.-TL, 1. Lig için 8.000.-TL, 2. Lig için 6.000.-TL ve 3. Lig için 4.000.-TL eklenmesi suretiyle hesaplanacak tutarda para cezası verilir.
MADDE 50 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI
(1) Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden
(a) Futbolculara 4 ila 12 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine tayin edilen hak mahrumiyeti cezasının iki katı kadar veya kulüp yöneticilerinin eyleme iştiraki halinde 30 ila 60 gün hak mahrumiyeti cezası, Süper Lig kulübü yöneticileri için 65.000.-TL’den 130.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 33.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 16.000.-TL’den 33.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 10.000.-TL’den 20.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere ise 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 günden 90 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 33.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 20.000.-TL’den 40.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 13.000.-TL’den 26.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 6.500.-TL’den 13.000.-TL’ye kadar para cezası, verilir.
(2) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklıdır.
MADDE 51 – MİLLİ MÜSABAKAYA KATILMAMAK
(1) Yayın yolu ile veya yazılı tebligata rağmen haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve
15
müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır.
(2) İhlalin niteliğine göre futbolcunun bağlı bulunduğu kulübe de 65.000.-TL ila 130.000.-TL arasında para cezası verilir.
MADDE 52 – SAHA OLAYLARI
(1) Stadyumlarda düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal eden kişiler, bir aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) Disiplin Kurulu; seyircisi, mensupları, futbolcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüplere olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasını birlikte uygulayabileceği gibi sorumlu kulüp hakkında, bu cezalardan herhangi birini vermekle de yetinebilir.
(3) Yukarıda ikinci fıkrada belirtilen yaptırımlara ek olarak; elektronik bilet uygulamasının yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında, olayların ağırlığına ve oluşuna göre saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu blok veya bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle müsabakaya girişleri engellenebilir. Bu fıkra kapsamında ev sahibi olarak oynanan müsabakada verilen ceza, ilgili kulübün ev sahibi olarak oynayacağı müsabakalarda; misafir kulüp olarak oynanan müsabakada alınan ceza, ilgili kulübün misafir kulüp olarak oynayacağı müsabakalarda infaz edilir. Lig müsabakalarında alınan cezalar lig müsabakalarında, kupa müsabakalarında alınan cezalar kupa müsabakalarında infaz edilir. Saha olaylarında bulunamayacak engelli seyirciler hakkında kart blokajı cezası uygulanmaz.
(4) Meydana gelen maddi zarar sorumlulara tazmin ettirilir.
MADDE 53 – ÇİRKİN ve KÖTÜ TEZAHÜRAT
(1) Stadyumlarda topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması, devamlılık kıstası uygulanmaksızın yasaktır.
(2) Profesyonel lig müsabakalarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması halinde kulüplere Ek-1 ve Ek-2, Türkiye Kupası müsabakalarında ise Ek-3’te yer alan tablolara göre ceza verilir.
(3) Elektronik bilet uygulamasının yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması halinde; toplu halde çirkin ve kötü tezahüratta bulunan blok veya bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle müsabakaya girişleri engellenir. Çirkin ve kötü tezahüratta bulunamayacak engelli seyirciler hakkında kart blokajı cezası uygulanmaz.
(4) PFDK, 2. ve 3. fıkra kapsamındaki cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir.
16
(5) Kulübün ve/veya seyircisinin bu madde kapsamında, ev sahibi olarak oynanan müsabakada aldığı ceza, ilgili kulübün ev sahibi olarak oynayacağı müsabakalarda; misafir kulüp olarak oynanan müsabakada aldığı ceza, ilgili kulübün misafir kulüp olarak oynayacağı müsabakalarda infaz edilir. Lig müsabakalarında alınan cezalar lig müsabakalarında, kupa müsabakalarında alınan cezalar kupa müsabakalarında infaz edilir.
(6) Anılan fiiller ırkçılık içerirse sorumlu kulübe ilk ihlalde müsabakayı seyircisiz oynama cezası ve EK tablolardaki üçüncü ihlal için öngörülen para cezası kadar para cezası, ikinci ihlalde iki müsabakayı seyircisiz oynama ve ikinci ihlalde verilen para cezasının iki katı kadar para cezası ve üçüncü ihlalde ise üç puan indirme cezası verilir.
(7) Bu madde kapsamındaki ihlallerin önlenmesi için azami gayreti gösterdiğini ya da olayların üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini yeterli ve inandırıcı kanıtlarla ispat eden kulübe ceza verilmeyebilir.
(8) Etnik veya bölgesel ayrımcılık içeren ya da herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak tezahürat yapılması yasaktır. Anılan yasağın ihlali halinde sorumlu kulübe; Süper Lig için 130.000.-TL’den 260.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 45.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 20.000.-TL’den 40.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 10.000.-TL’den 20.000.-TL’ye kadar para cezası, saha kapama cezası veya seyircisiz oynama cezası eylemin ağırlığına göre birlikte veya ayrı ayrı verilebilir.
(9) Bu madde kapsamındaki ihlalin lig statüleri gereği tarafsız sahada oynanan müsabakalarda gerçekleştirilmesi halinde, ilgili kulüpler misafir kulüp olarak değerlendirilir.
(10) Bu maddenin 1., 6. ve 8. fıkrası kapsamına giren ihlallerin birlikte gerçekleşmesi halinde ilgili fıkraların ihlali için belirlenen yaptırımlar ayrı ayrı uygulanır.
MADDE 54 – YAYIN
Ev sahibi kulüp TFF’nin kulüpler adına ve hesabına yayın sözleşmesi imzaladığı kişilerin yayını en iyi şartlarda yapabilmesi için gerekli ortamın sağlamak ile yükümlüdür. Yayın hazırlıklarının ya da yayının kısıtlanması veya engellenmesi halinde ev sahibi kulüp:
(a) Süper Lig’de ilk ihlalde 500.000.-TL para cezası, ikinci ihlalde 500.000.-TL para cezası ile birlikte iki saha kapatma cezası, üç ve üstü ihlal halinde 1.000.000.-TL ile birlikte üç puan indirme cezası;
(b) Diğer liglerde ilk ihlalde 85.000.-TL para cezası, ikinci ihlalde 500.000.-TL para cezası ile birlikte iki saha kapatma cezası, üç ve üstü ihlal halinde 500.000.-TL para cezası ile birlikte üç puan indirme cezası,
ile cezalandırılır.
MADDE 55 – TANIKLIKTAN veya BELGE İBRAZINDAN KAÇINMA
(1) Soruşturma ya da yargılama sırasında tebligata rağmen, haklı bir sebebi olmaksızın tanıklıktan kaçınan kişilere Süper Lig kulübü mensupları için 26.000.-TL’den 110.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü mensupları için 13.000.-TL’den 55.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü
17
mensupları için 10.000.-TL’den 20.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü mensupları için 6.500.-TL’den 13.000.-TL’ye kadar para cezası verilir. Gerçeğe aykırı şekilde tanıklıkta bulunan kişilere ise iki katı oranında para cezası verilir.
(2) Kendisinden talep edilen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmekten kaçınan kulüplere Süper Lig için 90.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 45.000.-TL’den 115.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 20.000.-TL’den 40.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 13.000.-TL’den 26.000.-TL’ye kadar para cezası verilir. Aynı eylemin kulüp mensubu olan gerçek kişiler tarafından işlenmesi halinde ilgili ceza yarı oranında indirilir.
(3) Bu maddedeki eylemlerin kulüplerle bağlantısı olmayan kişiler tarafından işlenmesi halinde Süper Lig için öngörülen para cezaları verilir.
MADDE 56 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME
(1) Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.
(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,
(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.
(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.
(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.
(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
(b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.
(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
MADDE 57 – BAHİS
(1) Kulüplerin yöneticilerinin, futbolcularının, müsabaka görevlilerinin, görevlilerin ve diğer kişilerin futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılması yasaktır.
(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
18
MADDE 58 – MÜSABAKAYA KATILMAMAK
(1) Bir futbolcunun hukuka veya spor ahlakına aykırı bir şekilde müsabaka hazırlıklarına veya müsabakaya katılmaması ya da katılmasına engel olunması yasaktır.
(2) Anılan yasağı ihlal eden
(a) Futbolculara üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere üç aydan bir yıla kadar müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezası, verilir.
MADDE 59 – GÖREVİ İHMAL ve KÖTÜYE KULLANMA
(1) Görevlerinin gereğini yerine getirmeyen müsabaka görevlilerine 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
(2) Görevin kötüye kullanılması halinde, faillere en az 1 yıl hak mahrumiyeti veya lisansın iptali cezası verilir.
MADDE 60 – HÜKÜMLÜLÜK
(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına çarptırılanlar ya da Devletin güvenliğine veya anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine veya milli savunmaya ya da Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) Disiplin ihlalleri nedeniyle gerçek kişilere verilen süreli hak mahrumiyeti cezalarında, cezanın infazının sona ermesinden itibaren on yıl geçmesi halinde ilgilinin talebi üzerine, TFF Yönetim Kurulu tarafından cezanın sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verilebilir.
MADDE 61 – DOPİNG
Doping ve dopingle mücadele ile ilgili hususlar ve bunlara uygulanacak disiplin cezaları konusunda Dopingle Mücadele Talimatı hükümleri uygulanır.
19
III. DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU, GÖREVLERİ ve ÇALIŞMA USULLERİ
A. AMATÖR ve PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULLARI
MADDE 62 – AMATÖR ve PROFESYONEL DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU
(1) Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları, TFF Başkanı’nın teklifi, TFF Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanacak birer başkan ve altışar asıl üyeden oluşur. Disiplin Kurullarına aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye atanır.
(2) Disiplin Kurulları, TFF Başkanı’nın görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yaparlar.
(3) Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları gerekir. Ancak başkan, başkan vekili ve raportör olarak görev yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olmaları zorunludur. Diğer üyelerin faal olmayan teknik adam, hakem ve futbolcular arasından atanmasına özen gösterilir.
(4) Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları ilk toplantılarında bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Seçim gizli oyla yapılır.
(5) Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda, boşalan görev için aynı usulle on beş gün içinde atama yapılır. Atama yapılıncaya kadar, Disiplin Kurulu Başkanı, uygun göreceği yedek üyeyi boşalan göreve çağırır.
(6) Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurullarında görevlendirilebilmek için TFF Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu, Denetleme Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve yan kurullar üyesi olmamak ve TFF Statüsü’nün 38. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen koşullara sahip olmak şarttır.
MADDE 63 – AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
(1) Statülerinde belirtilen ve Türkiye birinciliğine varan futbol müsabakalarına katılan amatör kulüpler ile bu kulüplerde görevli futbolcu, yönetici, görevli ve diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlalleri ile aynı müsabakalarda görev yapan hakem ve diğer görevlilerin disiplin ihlallerini ilk derecede karara bağlar.
(2) Bu talimatın 67. maddesine göre İl Disiplin Kurulları tarafından verilen ve talimatın 87. maddesi ile belirlenen sınırları aşan cezalara, ilgili kulüp ve kişilerce yapılan itirazları, itiraz mercii sıfatıyla inceler ve karara bağlar.
(3) AFDK, İl Disiplin Kurulları arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceleyip kesin çözüme bağlar.
MADDE 64 – PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
Profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik adam, yönetici, müsabaka görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlar.
20
MADDE 65 – AFDK ve PFDK’NIN ÇALIŞMA USULÜ
(1) AFDK ve PFDK, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla haftanın belirli günlerinde ayrı ayrı toplanır. Toplantı, ilgili kurul başkanının çağrısı üzerine salt çoğunluk ile yapılır. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir. Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurullar acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka herhangi bir yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir.
(2) Başkan ve başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurula en yaşlı üye başkanlık yapar.
(3) Aralıksız üç toplantıya izinsiz veya mazeretsiz katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
(4) Her iki kurulun büro işleri, ayrı personel tarafından yerine getirilir.
(5) AFDK ve PFDK üyelerine, katıldıkları toplantılar için, TFF Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda huzur hakkı verilir.
B. İL DİSİPLİN KURULLARI
MADDE 66 – İL DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU
(1) Her il merkezinde oluşturulacak İl Disiplin Kurulları, Amatör İşler Kurulu'nun teklif edeceği kişiler arasından, TFF Başkanı tarafından atanacak bir başkan ve illerin sportif faaliyetlerine göre en az iki, en fazla dört üyeden oluşur. Kurullara asıl üye kadar yedek üye atanır. İl Disiplin Kurulları, TFF Başkanı’nın görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yapar.
(2) Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmalarına özen gösterilir. Ancak, İl Disiplin Kurulu başkanları ile başkan vekillerinin hukuk fakültesi mezunu olmaları şarttır. Diğer üyeler faal olmayan ve herhangi bir kulüpte görevi bulunmayan yönetici, teknik direktör, antrenör, hakem ve futbolcular arasından atanabilir.
(3) İl Disiplin Kurulları ilk toplantılarında bir başkan vekili ve bir raportör seçer.
(4) İl Disiplin Kurullarında görevlendirilebilmek için, TFF merkez ve taşra teşkilâtında başkaca bir görevi olmamak ve TFF Statüsü’nün 38. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen koşullara sahip olmak şarttır.
(5) Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda, boşalan görev için aynı usulle onbeş gün içinde atama yapılır. Atama yapılıncaya kadar, İl Disiplin Kurulu Başkanı, atama kararındaki sırayı takip ederek yedek üyeyi boşalan göreve çağırır.
MADDE 67 – İL DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ
İl Disiplin Kurulları, kuruldukları illerde amatör futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu ve diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini birinci derecede değerlendirmek ve bu talimat hükümleri çerçevesinde gerekli kararları vermekle görevlidir.
21
MADDE 68 – İL DİSİPLİN KURULLARININ TOPLANTI ve ÇALIŞMA USULÜ
(1) İl Disiplin Kurulları, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla haftanın belirli günlerinde kurul başkanlarının çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Toplantı gündemi, kurul başkanları tarafından belirlenir.
(2) Başkan ve başkan vekilinin toplantıya katılmamaları halinde, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.
(3) Aralıksız üç toplantıya izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır.
C. DİSİPLİN KURULLARI İÇİN MÜŞTEREK HÜKÜMLER
MADDE 69 – BAĞIMSIZLIK
(1) Disiplin Kurulları kararlarında bağımsızdır.
(2) Disiplin Kurulu görüşmeleri kural olarak kapalı oturumlarda gerçekleştirilir.
MADDE 70 – ÇEKİLME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
(1) Üyeler, tarafsızlıklarından ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebeplerin varlığı halinde ilgili dosyaya ilişkin olarak kuruldan derhal çekilmek zorundadır. Özellikle aşağıda belirtilen hallerde üyenin tarafsızlığından ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebebin var olduğu kabul edilir:
(a) Disiplin dosyası ile doğrudan veya dolaylı olarak, kişisel ya da bir tüzel kişinin organı olarak ilgili ise,
(b) Disiplin dosyası, kurullarında görev aldığı bir kulüple ilgili ise,
(c) Disiplin dosyası tarafları ile arasında üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil olmak üzere) kan veya kayın hısımlığı söz konusu ise,
(ç) Disiplin dosyası tarafları veya temsilcileri ile arasında maddi menfaat birliği veya yakın ilişki söz konusu ise.
(2) Bir üyenin tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheyi gerektirecek haklı bir sebebin varlığı halinde ilgili üye durumu derhal Disiplin Kurulu Başkanı’na bildirir.
(3) Bir üyenin tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebebin varlığı disiplin dosyasının taraflarınca da iddia edilebilir. Bu halde ilgili, durumu öğrendiği tarihten itibaren beş gün içinde Disiplin Kurulu’na yazılı ve gerekçeli olarak bildirmek zorundadır.
(4) Böyle bir itiraz durumunda Disiplin Kurulu, itiraz edilen üyenin yokluğunda toplanarak itirazı karara bağlar. Bu karara karsı ancak Disiplin Kurulu’nun disiplin dosyasına ilişkin nihai kararı ile birlikte Tahkim Kurulu’na başvurmak mümkündür.
22
MADDE 71 – GİZLİLİK
Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri yargılama faaliyeti sırasında edinilen her türlü bilgiyi gizli tutmakla ve hiçbir şekilde açıklamamakla yükümlüdür.
MADDE 72 – SORUMSUZLUK
Ağır kusur halleri haricinde, Disiplin Kurulu başkanı ve üyeleri ile disiplin müfettişleri herhangi bir disiplin soruşturması ile ilgili karar ve işlemleri dolayısıyla sorumlu tutulamaz.
IV. DİSİPLİN YARGILAMASI ve USUL HÜKÜMLERİ
A. TEMEL İLKELER
MADDE 73 – SAVUNMA
(1) Savunma alınmadan ceza verilmez.
(2) Savunmayı, AFDK ve PFDK’nın görevine giren işlerde soruşturma merciileri veya görevli Disiplin Kurulu, diğer işlerde görevli İl Disiplin Kurulu ister.
(3) Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ edildiği saatten itibaren 48 saattir. Tatil günleri savunma süresini uzatmaz.
(4) Yazılı savunma görevli Disiplin Kurulu’na verilir. Kural olarak, sözlü savunma kabul edilmez ve Disiplin Kurulu dosya üzerinden karar verir. Disiplin Kurul gerek görürse sözlü savunmayı tespit etmek için bir üyesini görevlendirebilir.
(5) Taraflardan birinin talebi üzerine, sözlü ifadeler için bütün tarafların davet edileceği bir toplantı yapılıp yapılmayacağına Başkan karar verir.
(6) Sözlü ifadeler her zaman kapalı oturumda alınır.
(7) Kulüpler, başkan veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur.
(8) İl Disiplin Kurullarının görevine giren işlerde savunma isteminin nasıl yapılacağı TFF tarafından ayrıca belirlenir.
(9) Amatör müsabakalarda disiplin ihlali nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan futbolcular ile diğer kişiler, ayrıca tebligat yapılmaksızın savunma vermek zorundadır. Bu kişiler, müsabakanın sona ermesinden itibaren 48 saat içerisinde savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır. Bu maddede belirtilen savunma süresi uygulandığında, verilmesi muhtemel cezanın infazı mümkün olmayabilecek ise anılan süre azaltılabilir.
(10) Savunma hakkı, gizli kalması gereken hususların korunması ya da kovuşturmanın selameti gibi olağanüstü koşullar söz konusu olduğunda kısıtlanabilir.
23
MADDE 74 – SÜRELER
(1) Bu talimatta belirtilen süreler, savunma süresine ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili evrakın muhatabına tebliğ edildiği günü takip eden günden itibaren başlar.
(2) Savunma süresine ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu talimatta belirtilen sürelerin son gününün bir tatil gününe rastlaması durumunda; söz konusu süre, tatil gününü takip eden ilk işgünü mesai saati bitimine kadar uzar.
MADDE 75 – DELİLLER
(1) Müsabaka görevlilerinin raporları tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller, uzman görüşleri ve ses ya da video kayıtları kabul edilebilir delillerdir.
(2) Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir. VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda bu madde hükmü uygulanmaz.
(3) Disiplin Kurulu’nun, delillerle ilgili olarak mutlak takdir hakkı vardır. Ancak, insan onurunu zedeleyen deliller reddedilir.
(4) Disiplin Kurulu üyeleri delillerin takdirinde vicdani kanaatlerine göre karar verirler.
MADDE 76 – MÜSABAKA GÖREVLİLERİNİN RAPORLARI
(1) Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir.
(2) Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır.
MADDE 77 – TEMSİL EDİLME
Taraflar, soruşturma ve yargılama esnasında avukat ile temsil edilebilir.
MADDE 78 – TEBLİGAT
(1) Futbolculara, yöneticilere ve görevlilere tebliğ edilecek karar ve diğer belgeler bağlı bulundukları kulübe gönderilir. Kulübe yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılır.
(2) Disiplin Kurulu kararlarının hüküm fıkrası, savunma istemleri, idari tedbirler ve diğer belgeler, gerekçeli kararları, ilgili kişi veya kulüplere yıldırım telgraf, faks veya elektronik posta ile tebliğ edilir. Gerekli hallerde tebligat, TFF personeli veya İl Temsilcilikleri aracılığıyla ya da görevli eliyle de yapılabilir. Tebliğden imtina halinde durum tutanak ile tespit edilir ve bu tutanak tebliğ yerine geçer.
24
(3) İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.
(4) Tebligatın muhatabına iletilmesinde gecikilmesi veya 1. fıkrada belirtilen görevin ihmal edilmesi ve bu durumun bir hak kaybına sebebiyet vermesi halinde kulüplere 6.000.- TL.’den 30.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
MADDE 79 – MADDİ HATALAR
Disiplin Kurulu, açık yazı ve hesaplama hatalarını kendiliğinden veya talep üzerine düzeltebilir.
B. SORUŞTURMA
MADDE 80 – SORUŞTURMA MERCİİLERİ
(1) TFF Başkanı’nın görevlendireceği kişiler veya disiplin müfettişleri disiplin ihlalleri soruşturma merciileridir.
(2) Disiplin müfettişleri, disiplin soruşturma ve yargılamasında TFF’yi temsil eder. Gerekli görülen hallerde müsabakalara bizzat iştirak etmek üzere görevlendirilebilirler. Disiplin müfettişlerinin Hukuk Müşavirliği mensubu avukat olması zorunludur.
MADDE 81 – SORUŞTURMANIN AÇILMASI
(1) Profesyonel müsabakalara ve Türkiye birinciliğine varan amatör müsabakalara ait Disiplin Kurulu’na sevk işlemleri soruşturma merciileri, diğer amatör müsabakalara ait sevk işlemleri ise İl Temsilcilikleri tarafından yapılır.
(2) Hakemlerin ve gözlemcilerin fiilleri önce Merkez Hakem Kurulu’nca, temsilcilerin fiilleri ise önce Temsilciler Kurulu’nca incelenir ve düzenlenen rapor disiplin müfettişlerine iletilir.
(3) Disiplin kurullarına sevk yazılarında olayın özeti, tarihi, müsabakanın kategorisi, cezalandırılması istenen kişi ve kulüplerin isimleri belirtilir.
MADDE 82 – İDARİ TEDBİRLER
İdari tedbir, disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli şüphelerin bulunduğu ve disiplin cezasının derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı hallerde, kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar, kulübe seyircisiz oynama, saha kapatma kişilere ise, stadyumlara, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, hak mahrumiyeti veya her türlü müsabakalara katılmaktan ya da müsabakaları yönetmekten men yönünde geçici yaptırımlar uygulanmasıdır.
Tedbir kararı özellikle;
(a) Futbolcuların müsabakaya katılmalarını,
(b) Görevlilerin, müsabaka öncesinde, esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını takip eden 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha
25
içinde ve yedek kulübesinde bulunmalarını, futbolcularına talimat vermelerini ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kurmalarını,
(c) Diğer kişilerin ise stadyuma girmelerini,
engeller.
MADDE 83 – İDARİ TEDBİRE YETKİLİ MAKAMLAR
(1) Bu talimat hükümleri ile ilgili olarak;
(a) Futbolcular, görevliler, kulüpler, yöneticiler ve müsabaka görevlileri hakkında, TFF Yönetim Kurulu, TFF Başkanı’nın görevlendireceği kişiler veya disiplin müfettişleri ile amatör müsabakalarda Gençlik ve Spor İl Müdürü, Amatör İşler Kurulu Başkanı ve Üyeleri, TFF Bölge Müdürü, ASKF Başkanı ve Futbol İl Temsilcisi,
(b) Görevlerine giren hususlarda, soruşturma sonuna kadar kulüpler ve kişiler hakkında, AFDK, PFDK ve İl Disiplin Kurulları,
(c) TFF’ye bağlı tüm kulüp ve kişiler hakkında, Tahkim Kurulu,
idari tedbir koymaya yetkilidir.
(2) 1. fıkranın (a) bendindeki makamlarca verilen tedbir kararlarına karşı ilgili Disiplin Kurulu’na itiraz edilebilir.
MADDE 84 – İDARİ TEDBİRİN BAŞLAMASI
(1) İdari tedbir;
(a) Disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan futbolcular, görevliler veya diğer kişiler için müsabakadan çıkarıldığı anda,
(b) İdari tedbir koymaya yetkili merciiler tarafından tedbir kararı verilmesi durumunda kararın tebliği ile
yürürlüğe girer.
(2) İdari tedbir kararı vermeye yetkili kurullar, kendiliğinden tedbirin kapsamını değiştirebilir veya kaldırabilir.
C. YARGILAMA
MADDE 85 – DİSİPLİN YARGILAMASI
(1) Disiplin yargılaması, sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının görevli kurula sunulmasıyla başlar.
(2) Disiplin Kurulu, idari tedbir ve savunmayı öncelikle inceler; soruşturması başlatılan işlemleri takip eder ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerekli görmesi halinde rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir, ilgililerin sanık veya tanık sıfatıyla
26
yazılı, sözlü beyanlarını alabilir. Tanıklar, tebligatı izleyen iki gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadır. Disiplin Kurulları, canlı olarak ses ve görüntülerinin nakledilmesine imkan sağlayan sistemin bulunması halinde TFF Bölge Müdürlüklerinde sanıkların veya tanıkların beyanlarının tespitine karar verebilir.
(3) Disiplin Kurulu karar verirken hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin resmi raporlarını esas alır. Bununla birlikte işitsel veya görsel kayıtlardan da yararlanabilir. Bunlar yalnızca olayın disiplin yönüyle ilgili kanıt olarak kullanılabilir.
(4) İncelenen olayla sınırlı kalmak kaydıyla sevk edilmeyen diğer sorumlular hakkında Disiplin Kurulu doğrudan soruşturma ve yargılama yapabilir.
(5) Disiplin Kurulu, yargılama sırasında incelenen konu dışında başka bir ihlalin gerçekleştirildiği kanaatine varırsa, bu hususu TFF Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür.
MADDE 86 – KARAR
(1) Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren üç gün içinde karar verir.
(2) Disiplin Kurulu müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez veya bozamaz.
(3) Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir.
(4) Kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Hazır bulunan her üye oy kullanır. Oy sayılarının eşit olması durumunda, başkanın oyu belirleyicidir.
(5) Kararlar kurulun oluşumunu, tarafların isimlerini, mevcut unsurların bir özetini, yasal gerekçeleri, kararın dayandırıldığı hükümleri, alınan kararın şartlarını, itiraz yollarının bildirimini içerir.
(6) Disiplin Kurulu kararlarına karşı 87. madde ve devamı hükümlerine göre itiraz edilebilir. Ancak itiraz infazı durdurmaz.
D. KARARLARA İTİRAZ ve YARGILAMANIN İADESİ
MADDE 87 – İL DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ
(1) İl Disiplin Kurulları tarafından kişilere verilen ihtar kınama, iki veya daha az, müsabakadan men, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile on beş gün (on beş dahil) stadyuma giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezası ve kulüplere verilen bir müsabaka için saha kapatma ya da müsabakayı seyircisiz oynama cezaları kesin olup bu ceza kararlarına itiraz edilemez.
(2) Yukarıdaki ceza miktarlarını aşan İl Disiplin Kurulu kararlarına, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde AFDK nezdinde itiraz edilebilir.
27
(3) Sürekli hak mahrumiyeti cezaları itiraz konusu yapılmasa dahi AFDK tarafından kendiliğinden incelenir.
MADDE 88 – AFDK ve PFDK KARARLARINA İTİRAZ
(1) AFDK ve PFDK tarafından verilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.
(2) Soruşturma merciileri de aynı süre içerisinde cezanın artırılması veya azaltılması talebi ile itiraz etme hakkına sahiptir.
(3) Sürekli hak mahrumiyeti cezaları, itiraz konusu yapılmasa dahi, Tahkim Kurulu tarafından kendiliğinden incelenir.
MADDE 89 – İTİRAZ USULÜ
(1) İl Disiplin Kurullarının itiraza tabi kararları ile AFDK ve PFDK kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu kulüp itiraz edebilir. Karar, kulüp hakkında verilmişse, itiraz, kulüp başkanı veya görevlendireceği kulüp yetkilisi tarafından yapılır.
(2) İl Disiplin Kurullarının kararlarına itiraz, TFF Başkanlığına verilecek dilekçe ile yapılır.
(3) AFDK ve PFDK kararlarına yönelik itirazlarda Tahkim Kurulu Talimatında gösterilen usul uygulanır.
(4) İl Disiplin Kurulu, AFDK ve PFDK kararlarına itiraz cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer itiraz merciinden infazın durdurulmasını talep edebilir.
MADDE 90 – AFDK TARAFINDAN İTİRAZIN İNCELENMESİ
(1) İtiraz incelemesi dosya üzerinden yapılır. AFDK öncelikle itirazın usulüne uygun ve süresinde olup olmadığını ve TFF hesabına itiraz bedelinin süresinde yatırılıp yatırılmadığını inceler.
(2) Usulüne uygun olmayan dilekçeler üç gün içinde yeniden düzenlenip verilmek üzere geri gönderilir. Dilekçenin usulüne uygun şekilde yenilenmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır. İtiraz süresinin geçirildiği veya itiraz için gerekli bedelin depo edilmediği tespit edildiğinde, esasa girilmez ve dilekçe bu gerekçe ile reddedilir.
(3) Usulüne uygun ve süresinde yapıldığı anlaşılan itirazlar, varsa, öncelikle uygulamanın durdurulması isteği yönünden incelenip karara bağlanır. İvedi olarak verilecek bu konudaki kararlar ilgililere tebliğ edilir.
(4) İtirazın incelenmesinde taraf teşekkül ettirilmez. İtiraz dilekçesi ve ekleri ile itiraz konusu kararı veren disiplin kurulundan gelen veya getirtilen dosya esas alınarak, dosyanın tekemmülünden itibaren en geç üç gün içerisinde karar verilir. AFDK gerek görürse, soruşturmanın genişletilmesine karar verebilir.
28
(5) AFDK itiraz incelemesinde, İl Disiplin Kurulu kararında konu edilmeyerek ceza verilmeyen başka bir ihlalin gerçekleştirildiği kanaatine varırsa, bu hususu TFF’ye bildirmekle yükümlüdür
(6) AFDK, itiraz konusu İl Disiplin Kurulu kararının aynen veya değiştirerek onanmasına karar verebileceği gibi yeniden hüküm de tesis edebilir.
(7) Kararlar gerekçeli olarak yazılır ve usulüne uygun olarak taraflara tebliğ edilir.
MADDE 91 – DİSİPLİN YARGILAMASININ İADESİ
Disiplin Kurullarının, kesinleşen bir kararında dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; ilgili kişi veya kulüpler ile soruşturma merciileri, kararı veren Disiplin Kurulu’ndan yargılamanın iadesini talep edebilirler. Bu talep üzerine ilgili Disiplin Kurulu, inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.
E. İNFAZ
MADDE 92 – İNFAZIN ÖZEL HÜKÜMLERİ
(1) Müsabakadan men cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak infaz edilir. Bu kapsamda profesyonel kulüp futbolcusu yönünden profesyonel lig ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa müsabakaları infaz hesabında aynı kategori sayılır.
(2) Amatör kulüp futbolcusu yönünden, amatör büyükler ve amatör gençler kategorileri, infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Müsabakadan men cezası alan amatör futbolcu cezayı aldığı kategoride infazı tamamlamadan yaş kategorisinin uygun olduğu diğer müsabakalarda oynayamaz.
(3) Amatör futbolcunun ceza aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde, müsabakaları devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmını infaz eder.
(4) Amatör kulüp yöneticilerine verilen müsabakadan men cezaları, müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.
(5) Gelişim liglerinde ve U21 Liginde her bir yaş kategorisi infaz hesabında ayrı kategori olarak kabul edilir. Bu müsabakalarda müsabakadan men cezası alan futbolcular kendi kategorisinde ceza infazını tamamlamadan diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayamazlar. Futbolcunun cezayı aldığı kategoride sezonun sona ermiş olması halinde yaş kategorisinin uygun olduğu devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmı infaz edilir. Bu durumda, futbolcunun cezasının bitimini takip eden cezanın bittiği kategoride ilk resmi müsabakada kadroda yer alması zorunludur.
(6) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası sonraki sezonda infaz edilir.
29
(7) Müsabakadan men cezası ile cezalandırılan futbolcu özel müsabakalarda oynayabilir.
(8) Okullar arası futbol müsabakası nedeniyle idari tedbiri veya cezası infaz edilmekte olan öğrenci futbolcu, lisanslı olduğu spor kulübünün müsabakasına katılabilir.
(9) Özel müsabakalardaki disiplin ihlalleri nedeniyle müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan futbolcular ve diğer kişiler hakkında bu ceza resmi müsabakalarda infaz edilir.
(10) Oyun kurallarını ihlal etmekten ötürü özel bir müsabakada ihraç edilen futbolcular, aynı olayda disiplin kurullarınca ayrıca cezalandırılmamışsa bir sonraki resmi müsabakada oynayabilir.
(11) Disiplin kurullarınca ayrıca cezalandırılmasına gerek duyulmayan oyun kurallarından doğan ihlallere ilişkin otomatik cezalar öncelikle infaz edilir.
(12) Müsabakadan men cezasının infazında, ligden çekilen veya ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları hariç, tamamlanamayan veya hükümle karar verilmiş müsabakalar da dikkate alınır.
(13) Bir kulübün futbolcu - teknik adam hakkındaki müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası, onun hem futbolculuk hem de teknik adamlık faaliyetini kapsar.
MADDE 93 – SARI KART UYGULAMALARI
(1) Bir sezonda, aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart gören bir futbolcu cezalı duruma düştüğü kategorinin ilk resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz. Cezalı duruma düşen futbolcu, cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde oynayabilir.
(2) Sarı kart uygulamasında Profesyonel Ligler, Türkiye Kupası, U21 ve Gençlik Geliştirme Ligleri’ndeki her bir kategori ayrı ayrı değerlendirilir.
(3) Bir futbolcunun bir müsabakada sarı kart görmesinden sonra, doğrudan kırmızı kart veya ikinci bir sarı kart nedeniyle kırmızı kart görmesi halinde söz konusu sarı kartlar hakem raporlarında belirtilmez ve toplam 4 (dört) sarı kart hesabında dikkate alınmaz.
(4) Amatör liglerde dört sarı kart uygulaması yapılmaz.
(5) Bir ligde, çift devreli lig usulü oynanan müsabaka veya kademelerden sonra ayrıca kademe veya kademeler olduğu takdirde, çift devreli lig usulü oynanan müsabakalarda görülen sarı kartlar ve cezaları sonraki kademelere taşınmaz.
(6) Bir sezonda görülen sarı kartlar ve cezaları sonraki sezona taşınmaz.
MADDE 94 – KİŞİLERİN İHRAÇ EDİLMESİ
(1) Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.
30
(2) Kırmızı kart gören veya eylemleri nedeniyle disiplin kurulları tarafından cezalandırılan futbolcular, o kategoride cezası infaz edilinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.
(3) Bir kişinin kırmızı kart veya müsabakadan men cezasının infaz edilebilmesi için bu kişinin bir kulübe tescilli olması ve lisans işlemlerini tamamlamış olması gerekir.
(4) Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyun alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz.
(5) Resmi müsabakalarda oyun kurallarından doğan ihlaller nedeniyle oyundan çıkarılan futbolcular (futbolcunun ikinci sarı kart nedeniyle veya bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarıldığı hallerde) otomatik olarak takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz.
MADDE 95 – MÜSABAKADAN MEN CEZASI
(1) Müsabakadan men cezası, futbolcuların, yöneticilerin ve diğer kişilerin, müsabaka sayısı veya süre belirtilerek müsabakadan men edilmeleridir. Üç yılı aşan müsabakadan men cezaları sürekli hak mahrumiyeti cezası hükümlerine tabidir.
(2) Müsabakadan men cezası alan futbolcular, müsabaka isim listelerinde yer alamayacakları gibi akredite de edilemezler. Cezalı olmasına rağmen akredite alanlara giren futbolculara 5.000.- TL’den – 60.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
(3) Bu talimatta futbolculara ve diğer kişilere ilişkin olarak öngörülen müsabakadan men cezalarının uygulanmasında, müsabaka adedi olarak belirtilen cezalar öncelikle dikkate alınır. Görevliler için de takdir edilebilecek hak mahrumiyeti cezaları, müsabaka adedi gösterilerek müsabakadan men cezası olarak uygulanabilir.
(4) Resmi müsabaka adedi ile men cezası; üç ay ve daha az süreli müsabakalardan men cezalarının, resmi müsabaka adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.
Sekiz güne kadar(1-8)
müsabakadan men yerine
(Bir)
Onbeş güne kadar(9-15)
müsabakadan men yerine
(İki)
Yirmiiki güne kadar(16-22)
müsabakadan men yerine
(Üç)
Otuz güne kadar(23-30)
müsabakadan men yerine
(Dört)
Otuzsekiz güne kadar(31-38)
müsabakadan men yerine
(Beş)
Kırkbeşgüne kadar(39-45)
müsabakadan men yerine
(Altı)
Elliiki güne kadar(46-52)
müsabakadan men yerine
(Yedi)
Altmış güne kadar(53-60)
müsabakadan men yerine
(Sekiz)
Altmışsekiz güne kadar(61-68)
müsabakadan men yerine
(Dokuz)
Yetmişbeş güne kadar(69-75)
müsabakadan men yerine
(On)
Sekseniki güne kadar(76-82)
müsabakadan men yerine
(Onbir)
Doksan güne kadar(83-90)
müsabakadan men yerine
(Oniki)
resmi müsabakadan men cezası verilir.
(5) Özel ve resmi milli ve milletlerarası müsabakalardan men: Özel, milli ve milletlerarası müsabakalardan çıkarılma halinde, milletlerarası futbol örgütlerinin kendi kuralları uygulanır.
31
Ayrıca gerek görülürse, TFF disiplin ihlalinin mahiyetine göre evrakı yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir.
MADDE 96 – CEZA SÜRELERİNE AİT ESASLAR
(1) Süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. Bir ay 30 gündür.
(2) Müsabakalarda görev alan kişilere üç aya kadar verilen müsabakadan men ve hak mahrumiyeti cezaları müsabaka adedi ile gösterilir.
MADDE 97 – HAK MAHRUMİYETİ CEZASI
(1) Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kişiler, futbol müsabakalarına iştirak edemez, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, saha komiserliği yapamaz, TFF veya kulüp yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev alamaz, kulüp mensubu olarak futbolla ilgili idari, sportif veya sair hiçbir faaliyette bulunamaz ve stadyumlara giremez.
(2) İki sezon arasında geçen dönemler hak mahrumiyeti cezalarının infazında hesaba katılmaz.
(3) Kulüp Başkanlarının hak mahrumiyeti cezaları; Play-Off Finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği müsabakanın oynandığını güne denk gelmesi halinde müsabaka günü infaz edilmez.
MADDE 98 – SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
(1) Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara ve yedek kulübesindeki kişilere doğrudan talimat veremezler.
(2) Müsabakadan men cezasının infazına ilişkin hükümler, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağına da kıyasen uygulanır.
MADDE 99 – SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASININ UYGULANMASI
(1) Seyircisiz oynanan müsabakalarda protokol tribününe, sadece TFF yöneticisi ve yetkilileri ile devlet protokolüne dahil kişiler, ev sahibi ve misafir kulüplerin en fazla 25’er kişi olmak kaydıyla eşgüdüm toplantısında TFF temsilcisine ibraz edilecekleri listelerde isimleri bulunan kişiler ve müsabaka kadrosuna giremeyen akredite ettirecekleri en fazla 5’er futbolcu ve TFF den izin almış kişiler girebilirler. Stadyuma giriş yasağı, hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası alan veya idari tedbirli olan kişiler 25 kişilik listede yer alamazlar. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nce akredite edilmiş basın mensupları Basın Tribünü’nde müsabakayı izleyebilirler.
(2) Seyircisiz oynanan müsabakalarda, misafir takımın cezalı olmaması şartıyla stadyum oturma kapasitesinin en fazla %5'i oranında misafir takım taraftarı stadyuma girebilir. Bu durumda, elektronik bilet uygulamasının yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında sadece misafir takım kartlarına (ceza alındıktan sonra alınan kartlar hariç) bilet satışı yapılır. Elektronik
32
bilet uygulanmayan müsabakalarda, bu kontenjan dahilindeki biletler ev sahibi kulüp tarafından en geç müsabakanın başlamasına 48 saat kala misafir kulübe teslim edilir ve satışlar misafir kulüpler tarafından yapılır.
(3) Disiplin ihlalleri nedeniyle verilen seyircisiz oynama cezalarının infazının final müsabakasına denk gelmesi halinde, bu müsabakada seyircisiz oynama cezası infaz edilmez ve bir sonraki resmi müsabakada infaz edilir.
(4) Seyircisiz oynama ve saha kapatma cezalarının infazında profesyonel lig ile Türkiye Kupası müsabakaları ayrı kategori sayılır ve cezalar kendi kategorilerinde infaz edilir.
MADDE 100 – AFFEDİLEMEZLİK
Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılan kişiler, bu talimatta öngörülen durumlar dışında hiçbir makam ve kişi tarafından affedilemez ve haklarında verilen cezalar değiştirilemez.
MADDE 101 – İNFAZ EVRAKI
Cezaların infazını müteakip, infazın başladığı ve sona erdiği günleri ve infazın gerçekleştirildiği müsabakalara ilişkin bilgileri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, derhal ceza kararını veren Disiplin Kurulu’na gönderilir.
MADDE 102 – YAPTIRIMIN ERTELENMESİ
(1) Aşağıda belirtilenler haricindeki disiplin cezaları ertelenebilir;
(a) uyarı,
(b) kınama,
(c) hak mahrumiyeti,
(ç) para cezası,
(d) toplamda bir defada dörtten fazla olan müsabakadan men veya soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezaları,
(e) ihraç edilen futbolcu, görevli veya diğer kişilerin ihraç edildikleri müsabakayı takip eden ilk müsabakaya dair cezası,
(f) dopingle mücadele kurallarının ihlali halinde verilen cezalar.
(2) Yaptırımın uygulanması en az bir yıl ve en fazla beş yıl süreyle ertelenebilir. İstisnai durumlarda bu sürenin uzatılması veya ilgili kişinin TFF yetki alanından çıkması halinde yaptırımın ertelenmesi mümkündür.
(3) Erteleme süresi içerisinde, herhangi bir disiplin ihlali işlenmesi halinde yetkili kurul, asıl yaptırımın uygulanmasına hükmeder. Bu yaptırıma ikinci ihlal için öngörülen yaptırım da eklenir.
(4) Her halükarda, bir süreye veya sayıya bağlı olarak verilen cezaların yarısı kesindir, ertelenemez ve derhal infaz edilir. Cezanın yarısının buçuklu bir sayıya denk gelmesi halinde, ceza bir üst sayıya tamamlanır.
(5) Amatör Liglerde yaptırımın ertelenmesi uygulaması yapılmaz.
33
V. SON HÜKÜMLER
MADDE 103 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile 16.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren Futbol Disiplin Talimatı yürürlükten kalkmıştır.
MADDE 104 – YÜRÜRLÜK
Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 04.08.2017 tarih ve 61 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve 11.08.2017 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 22.09.2017 tarih ve 67 sayılı toplantısında, bu Talimatın 25. maddesinin 1. fıkrasının ve 38. Maddesinin değiştirilmesine karar verilmiş ve bu değişiklikler 06.10.2017 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 26.10.2017 tarih ve 70 sayılı toplantısında, bu Talimatın 75. maddesine 2. fıkranın eklenmesine, devam eden fıkraların teselsül ettirilmesine karar verilmiş ve bu değişiklikler 27.10.2017 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 03.05.2018 tarih ve 85 sayılı toplantısında, bu Talimatın 97. maddesinin 3. fıkrasının değiştirilmesine karar verilmiş ve bu değişiklik 03.05.2018 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 01.08.2018 tarih ve 92 sayılı toplantısında, bu Talimatın 38. maddesinin 4. fıkrasının, 49. maddesinin 2. fıkrasının, 60. maddesinin 1. fıkrasının ve 75. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesine karar verilmiş ve bu değişiklik 03.08.2018 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
34
EK-1
EV SAHİBİ KULÜP ÇİRKİN ve KÖTÜ TEZAHÜRAT CEZALAR
İhlal Sayısı/Lig Süper Lig 1. Lig 2. Lig 3. Lig
1. İhlal İhtar İhtar İhtar İhtar
2. İhlal 50.000.-TL 10.000.-TL 4.000.-TL 2.000.-TL
3. İhlal 100.000.-TL 20.000.-TL 8.000.-TL 4.000.-TL
4. İhlal 150.000.-TL 40.000.-TL 12.000.-TL 6.000.-TL
5. İhlal 200.000.-TL 60.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 3.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 1.500.-TL
6. İhlal 250.000.-TL 80.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 6.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 3.000.-TL
7. İhlal 300.000.-TL 100.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 12.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 6.000.-TL
8. İhlal 350.000.-TL 120.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 18.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 12.000.-TL
9. İhlal 400.000.-TL 140.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 24.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 18.000.-TL
10. İhlal 500.000.-TL 180.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 44.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 30.000.-TL
11. İhlal 500.000.-TL 180.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 44.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 30.000.-TL
12. İhlal 500.000.-TL 180.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 44.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 30.000.-TL
13. vd. İhlaller 500.000.-TL 180.000.-TL 2 Maç Seyircisiz + 44.000.-TL 2 Maç Seyircisiz + 30.000.-TL
35
EK-2
MİSAFİR KULÜP ÇİRKİN ve KÖTÜ TEZAHÜRAT CEZALAR
İhlal Sayısı/Lig Süper Lig 1. Lig 2. Lig 3. Lig
1. İhlal İhtar İhtar İhtar İhtar
2. İhlal 20.000.-TL 5.000.-TL 2.000.-TL 1.000.-TL
3. İhlal 45.000.-TL 10.000.-TL 4.000.-TL 2.000.-TL
4. İhlal 75.000-TL 20.000.-TL 6.000.-TL 3.000.-TL
5. İhlal 110.000.-TL 30.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 1.500.-TL 1 Maç Seyircisiz + 7.50.-TL
6. İhlal 140.000-TL 40.000-TL 1 Maç Seyircisiz + 3.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 1.500.-TL
7. İhlal 170.000-TL 50.000-TL 1 Maç Seyircisiz + 6.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 3.000.-TL
8. İhlal 200.000-TL 60.000-TL 1 Maç Seyircisiz + 9.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 6.000.-TL
9. İhlal 230.000-TL 70.000-TL 1 Maç Seyircisiz + 12.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 9.000.-TL
10. İhlal 260.000-TL 80.000-TL 1 Maç Seyircisiz + 18.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 12.000.-TL
11. vd. İhlaller 290.000-TL 90.000-TL 1 Maç Seyircisiz + 20.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 15.000.-TL
36
EK-3
TÜRKİYE KUPASI ÇİRKİN ve KÖTÜ TEZAHÜRAT CEZALAR
İhlal Sayısı/Kulüp
EV SAHİBİ
MİSAFİR
1. İhlal İhtar İhtar
2. İhlal 5.000.-TL 2.500.-TL
3. İhlal 10.000.-TL 5.000.-TL
4. İhlal 15.000.-TL 7.500.-TL
5. İhlal 1 Maç Seyircisiz + 5.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 2.500.-TL
6. İhlal 1 Maç Seyircisiz + 10.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 5.000.-TL
7. İhlal 1 Maç Seyircisiz + 15.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 7.500.-TL
8. İhlal 1 Maç Seyircisiz + 20.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 10.000.-TL
9. İhlal 1 Maç Seyircisiz + 25.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 12.500.-TL
10. İhlal 1 Maç Seyircisiz + 30.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 15.000.-TL
11. İhlal 1 Maç Seyircisiz + 40.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 20.000.-TL
12. vd. İhlaller 1 Maç Seyircisiz + 50.000.-TL 1 Maç Seyircisiz + 25.000.-TL

17 Ağustos 2018 Cuma

17 Ağustos Depremi

"Doğacaktı, okula gidecekti, ilk karnesini alacaktı, üniversiteye gidecekti, askere gidecekti, öğretmen olacaktı, polis olacaktı, aşık olacaktı, evlenecekti, çocuğu olacaktı, baba olacaktı, anne olacaktı.."

Hayallerini tamamlayamayan, hayallerine kavuşamayanların günüdür 17 Ağustos.
45 saniyede 18.373 yaşam yok oldu. Binlerce ailenin umutları enkaz altında kaldı.
Allar Rahmet eylesin…
29 Nisan 2018 Pazar

Cimbom diye inleteceğiz, gittiğin stadları!


Bir güneş gibi aydınlatırız,
Karanlık sokakları! 
Cimbom diye inleteceğiz,
Gittiğin tüm stadları!

Duyulsun ufuklardan,
Sana olan aşkımız,
Bundan büyük gurur yok,
Galatasaray’lıyız!

4 Aralık 2017 Pazartesi

Güvenilir Marka Uğur SoğutmaBir markanın güvenilir olduğunu nasıl anlarsınız? Elbette bağımsız ve saygın test kuruluşlarının raporlarını takip ederek. Reklamlar ve promosyonlara aldanmayın, bir markanın ne kadar güvenilir olduğu ve müşteri memnuniyetini ne denli önemsediği, ancak sahip olduğu sertifikalar sayesinde anlaşılabiliyor. Bu bakımdan, Almanya merkezli GC Mark, Avrupa’nın en saygın denetleme ve sertifikalandırma firmalarından biri sayılıyor. Firmaların hammadde işlemesinden üretimine, paketlemesinden satışa sunulmasına dek pek çok farklı unsurunu uluslararası standartlara göre denetleyip değerlendiren bağımsız bir kuruluş olan GC Mark, dünyanın en saygın ve prestijli sertifikalarını veriyor. GC Mark sertifikasına sahip olan bir şirketin ISO 9001, IS0 10001, 2, 3, 4 standartlarına uygun üretim ve kalite kontrolü yaptığına, sürekli olarak gelişime açık bir üretim ve yönetim yapısına sahip olduğuna emin olabilirsiniz.

Dünyada sayılı şirketin sahip olduğu GC Mark Verified Customer Satisfaction (Kanıtlanmış Müşteri Memnuniyeti) sertifikasına sahip olan tek Türk şirketi, hâlihazırda sektörde 60 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Uğur Soğutma. Müşteri memnuniyetine verdiği önemi Avrupa’nın en büyük bağımsız denetim kuruluşlarından biri olan GC Mark Verified Curstomer Satisfaction denetimini başarıyla tamamlayarak elde ettiği sertifikayla global düzeyde ispat eden Uğur Soğutma, böylelikle ürünlerinin kalitesi kadar tüketici deneyimine verdiği önemi de bir kez daha göstermiş oluyor. İki yıl boyunca Türkiye’de aynı sektördeki başka hiçbir markanın alamayacağı bu sertifika, Uğur Soğutmanın müşterilerine vermiş olduğu değer ve önemi mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Uğur Soğutma, ürünlerinde GC Mark sertifikası amblemini kullanma hakkını da elde etmiş oluyor.

Diğer bir deyişle, Uğur Soğutma ürünlerinin kalitesi, global düzeyde bir kez daha tasdik edilmiş oluyor. Uğur Soğutma’nın çevrimiçi mağazasından ve bayilerinden satın aldığınız ürünlerden memnun kalacağınıza emin olabilirsiniz: Hem Uğur Soğutma, hem de GC Mark bunu garanti ediyor!
Bir boomads advertorial içeriğidir.

3 Aralık 2017 Pazar

Beşiktaş 3-0 Galatasaray


BİLET MEVZUSU;
Deplasman biletlerinin kulüpler tarafından taraftar gruplarına aktarımı bilinen bir şey. Passolig yokken kağıt biletler teslim edilirdi, şimdi ise taraftarlardan T.C. kimlik numaraları alınarak bilet aktarımı yapılıyor. 
Beşiktaş deplasmanı için bize ayrılan 2200 biletin tamamı passo'da satışa çıkmadan taraftarlara devredildi. En azından 500 biletin passo uygulaması ile satışa çıkması gerekiyordu. Ben ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. 
Tribünlerimizde hiç bir gruba bağlı olmadan kendi imkanlarıyla deplasman yapan onlarca taraftar var. Onların haklarını, emeklerini kulübümüzün görmezden gelmesi anlaşılır değil. Kulübe mail atarak niye böyle bir şey yaptınız diye sorduğumuzda cevap alamadık. Aynı soruyu passo'ya ilettiğimizde topu kulübe attı. Ben dahil olmak üzere insanlar 2 gün boyunca passo sitesine girmekten işini gücünü yapamadı. Adil düzene mutlak geçilmeli. TRİBÜN PERFORMANSI;
Maç içinde oyunun olumsuzluğu sonucu olsa gerek taraftar pek etkili değildi. İlk yarıda dengede götürdüğümüz anlarda da taraftarın çok hareketli olduğunu söyleyemem. Genel anlamda tribün pasifti. MAÇ DEĞERLENDİRMESİ;
Maça kapanarak başladık. İlk beş on dakika Beşiktaş bize top göstermedi.35. dakikaya kadar istediğimizi yapabildik. 1. yarının sonlarına doğru yine baskı yedik. İstediğimiz şekilde ilk yarıyı kapadık. 
Maçın ikinci yarısı Muslera'nın hatası ile başladı. Yenen gölün ardından tüm büyük maçlarda olduğu gibi takım takım olumsuz bir havaya büründü. Tarihi bir mağlubiyet almaktan kurtulduk. 
Sezonun en başlarında deli gibi pres yapan oyun mantalitesi ne  oldu da pasif bir oyuna dönüştü. Tudor beye sormak lazım. 
Tudor'un büyük maç karnesi;
27 Şubat Beşiktaş..............0-1
18 Mart Trabzonspor (d)....2-0
10 Nisan M.Başakşehir (d)..4-0
23 Nisan Fenerbahçe.........0-1
22 Ekim Fenerbahçe..........0-0
29 Ekim Trabzonspor (d)....2-1
18 Kasım M.Başakşehir (d).. 5-1
02 Aralık Beşiktaş (d).........3-0

Beyefendi büyük maç psikolojisini kaldıramıyorum demek yerine her maça 3 puan veriyorlar demeyi tercih ediyor. Tudor'un istifa etme mevzusuna hiç değinmek bile istemiyorum. Her geçen gün geç kalınmaya devam ediliyor. 


10 Haziran 2017 Cumartesi

Galatasaray 2017-2018 Kombineleri


2017-2018 kombineleri 12 Haziran Pazartesi satışa çıkıyor. 
En ucuz kombine 486.00, en pahalı kombine ise 3645.00 lira oldu. 
Önceki sene baz alındığında fiyatlarda yarı yarıya indirime gidilmiş. Umarım beklenilen satış rakamı yakalanır.

Mevcut kombine sahipleri kombinelerini 23 Haziran cuma gününe kadar yenileyebilecekler. Galatasaray Bonus kredi kartına 9 taksit yapıldığı açıklandı. Yenileme süreci içinde isteyen kombine sahipleri başka tribünden kombine alabilecek. Üstelik yenileme döneminde kombine alan taraftar 5 arkadaşını daha %10 indirim hakkından yararlandırma hakkına sahip. 

Bu fiyatlarla birlikte Türk Telekom Stadyumunun taraftar profilinin değişme ihtimali oldukça yüksek.
Mevcut yönetimin politikaları bizlere hiç umut vermemiş olsa da en azından kombine hayali kuran bir çok kişiye alım fırsatı doğdu. 


Hepimiz için hayırlı olsun...


7 Aralık 2016 Çarşamba

YOLO Dünyası için Geri Sayım Başladı!

haydar-colakoglu-yolo-uygulama
Ulaşımda En Pratik Yol O!  sloganı ile yola çıkan ve Uber’in karşılaştığı en güçlü rakip olan girişim YOLO için geri sayım başladı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun ilgi gören şehir içi, konfor ve kaliteyi birleştiren yolculuklar sağlayan platformlara bir yenisi daha ekleniyor. Kısa süre içinde hayatımızda farklı bir yer edinmeyi hedefleyen girişimin adı YOLO.
YOLO, şehir içinde lüks segment araçlar ile şehir içi VIP taşımacılık hizmeti veren ve sektöre çok iddialı girerek diğer rakiplerine nazaran çok farklı iş modeli ve kazanç vaat eden bir mobil uygulama. Dünyada Uber modeli olarak bilinen mobil uygulamanın Türkiye versiyonu olarak planlanmış olan YOLO, uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış.
YOLO’yu dünyadaki benzerlerinden farklı kılan en önemli özellik TR’de hukuksal altyapısının sağlamlığı ve farklı kazanç modelleri. YOLO, hem kullanıcılara, hem de iş ortaklarına sağladığı yeni nesil bir iş modeli ile kısa sürede yola çıkıyor.
haydar-colakoglu
YOLO, TEB Holding ve Çolakoğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ÇOLAKOĞLU başkanlığındaki güçlü yatırımcı ve yönetim kadrosu ile de dikkat çekiyor. Yönetim kademesindeki 12 kişilik tecrübeli ekibin, 1 yıl süren çalışmaları sonucu ortaya çıkardıkları YOLO, şehir hayatına yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.
haydar-colakoglu-teb-genel-mudur
haydar-colakoglu-teb
haydar-colakoglu-teb-genel-mudur
Ulaşımdaki zorlukları keyif ve konfor ile çok uygun koşullarda sunmayı hedefleyen ekip adına konuşan YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar ÇOLAKOĞLU şunları söyledi;
“Günümüzde temel ihtiyaçlarımızdan biri olan şehir içi konforlu seyahatin hızlı, güvenli ve ucuz olarak sağlanabilmesi başlangıç noktamızdı. Bununla birlikte, kayıt dışı kalan birçok seyahatin kayıt altına alınarak vergilendirilmesi, sektörde hukuksal altyapının sağlamlaştırılması yeni düzende yeni normallere alışan bizler için çok önemli. İşlerimize teknolojiyi en verimli şekilde entegre etmek hem kullanıcılarımıza hem de iş ortaklarımıza yüksek kazanç sağlayacaktır.
YOLO yüzde yüz yerli yapım bir uygulamadır. Amaçlarımızdan biriside bu iş modelini hızlı bir şekilde ülke dışında da kullanılan bir marka yapmaktır. YOLO’nun temel felsefesi bundan ibarettir.
Kendi kurucularımızın sağladıkları desteklerin yanında, henüz başlangıç aşamasında iken Los Angeles merkezli bir yatırım şirketinden 16 milyon dolar değerleme ile bir kısım yatırım aldık. Kendileri ile yaptığımız çalışmalar sonucunda da “you only live once” baş harflerinden oluşan YOLO isminde karar kıldık. Bunun yanısıra Los Angeles, San Francisco, Londra ve Zürih merkezli yatırımcı grupları ile de görüşmelerimiz devam etmekte. Bu güç birliği platformu ile hem UBER gibi bir dünya devine rakip olacak, hem de Türkiye’den bir dünya markası çıkartabilmek için çalışacağız.
haydar-colakoglu-yolo-turkiye
Başlangıç gününde 300’ün üzerinde araç ile hizmet verecek olan YOLO ile kullanıcılar, tek tuş ile araç çağırabilecek, ulaşım ücretlerini kredi kartları ile ödeyebilecekler. Araçta unuttukları herhangi bir eşyanın güvende olduğunu bilecekler. Yıl sonu hedefimizde 1000’i aşkın araçla hizmet vermek var.
Bu uygulamaların yanısıra yolcularımızı çok özel kampanyalardan da faydalandıracağız. Farklılıklarımız, ilk günden bu ayrıcalıklar ile görülecek. Kasim ayında acilacak beta surumu ile İstanbul`un bazi seckin mekanlarinda yapilacak test surusleri ile hizmete baslayacak olan uygulama üzerinden özellikle tanıtım günlerimizde kayıt yaptıran yolcularımıza 15 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında ücretsiz ulaşım hakları, çeşitli promosyonlar sağlayacağız. Açılışa özel bu kampanya gibi birçok büyük kurumdan da kampanya desteği alan YOLO ile yolculuklarınızın standartları değişecek. YOLO’yu hepinize tavsiye ediyorum. YOLO dünyasına hoş geldiniz.”
GooglePlay ve AppStore dan indireceğiniz uygulama sayesinde YOLO dünyasında siz de yerinizi alın. Detaylı bilgi ve iletişim için www.yolo.com.tr adresinden YOLO’ ya ulaşabilir @yolo_turkiye Instagram adresinden de takip edebilirsiniz.

Bir boomads advertorial içeriğidir.